Lifewave Türkçe
LifeWave Yama Ürünleri

 

Lifewave Türkçe LifeWave Yama ÜrünleriLifewave turkey contactLifewave Türkçe Contact LifewaveTurkey Lifewave MLM Multi Level Marketing Network Marketing Turkey
Health, Wellness, Anti-Aging, Pain Relief, Improved Energy, Better Sleep, Weight Loss, Glutathione, Carnosine, Anti-Aging, Schmerz Linderung, Leistungssteigerung, Besserer Schlaf, Gewichtsreduktion, Glutathion, Carnosin Aeon Lifewave MLM Multi Level Marketing

Ana Sayfa

Ödeme Planı

LifeWave Ödeme Planı hem kısa vadeli hem de uzun vadeli gelir için olağanüstü bir fırsat sunar. Çeşitli ağ pazarlama ödeme planı türlerinin en iyi özelliklerini bir araya getirir. LifeWave ödeme planının 4 temel unsuru vardır.

Kısa Vadeli Gelir

1. Perakende Satış Kârı
2. İlk Ürün (Hızlı Başlangıç) Primleri

Uzun Vadeli Artık Kâr

3. İkili Komisyonlar
4.
Komisyona Eş Primler

Komisyon Kriterleri*

*Komisyon Kriterlerini Görüntüle

Lifewave Ödeme Plani

1. Perakende Satıişs Kârıi

LifeWave, perakende müşsterilerinize satıişs yaparak kâr etmenizi kolaylaşstıirıir. Müşsterileriniz doğgrudan LifeWave'den perakende satıişs fiyatlarıi üzerinden ürün siparişs edebilir ve LifeWave her hafta otomatik olarak perakende satıişs kârlarıinıi (toptan ve perakende arasıindaki fark) size gönderir . Tüm üyeler perakende satıişs kârıi kazanabilir.

2. İIlk Ürün Primleri (Hıizlıi Başslangıiç Primleri)

Bu yöntemle LifeWave'e katıilıir katıilmaz para kazanmaya başslayabilirsiniz. Gerekli kriterleri sağglayan bütün LifeWave üyeleri, yeni üyeler kazandıirdıiklarıi her sefer için prim alıir. Kriterleri karşsıilamak için kayıit sıirasıinda aktif durumda olmanıiz (aktif kabul edilebilmeniz için son 5 ödeme dönemi içerisinde en az 55 PV'lik siparişsiniz olmalıidıir) gerekmektedir. Prim miktarıi yeni üyenin kayıit olduğgu kademeye göre değgişsiklik gösterir.

Kaydettiğginiz her üye için şsunlarıi kazanıirsıinıiz:

 

Elmas

Platin

Altıin

Gümüşs

Bronz

200 $*

150 $

100 $

50 $

15 $

Bu tutarlar ABD dıişsıindaki yerlerde bir miktar farklıilıik gösterebilir

Bizzat kaydolmuşs üyelerden biri düşsük bir kademeden daha yüksek bir kademeye geçmek için yükseltme seti satıin aldıiğgıinda da İIlk Ürün Primi ödenir. Böyle bir durumda, düşsük kademeye ödenen ile yüksek kademeye ödenen prim arasıindaki fark prim olarak ödenir.
 

Kademe Değgişsimi

Prim

Başslangıiçtan Bronza

15 $

Başslangıiçtan Gümüşse

50 $

Başslangıiçtan Altıina

100 $

Başslangıiçtan Platine

150 $

Başslangıiçtan Elmasa

200 $

Bronzdan Gümüşse

35 $

Bronzdan Altıina

85 $

Bronzdan Platine

135 $

Bronzdan Elmasa

185 $

Gümüşsten Altıina

50 $

Gümüşsten Platine

100 $

Gümüşsten Elmasa

150 $

Altıindan Platine

50 $

Altıindan Elmasa

100 $*

Bu tutarlar ABD dıişsıindaki yerlerde bir miktar farklıilıik gösterebilir

Üyeler diledikleri zaman yükseltme seti satıin alabilirler. Herhangi bir kıisıitlama söz konusu değgildir.
Elmasa Yükseltme veya Elmasa Kayıit seti satıin aldıiğgıinıizda otomatik olarak 90 gün süreyle "Aktif" duruma geçersiniz.

3. İIkili Komisyonlar

LifeWave Ödeme Planıi, İIkili bir yapıi üzerine inşsa edilmişstir. Yani, bu yapıidaki her pozisyonun altıinda en fazla iki pozisyon (biri solunda, diğgeri sağgıinda olmak üzere) bulunabilir. Aşsağgıidaki şsekli inceleyiniz.

Yeni üyeler kaydettiğginizde bu üyeler solunuza veya sağgıinıiza geçer. Hemen altıinıizdaki pozisyon dolmuşssa bu üyeler solunuzdaki veya sağgıinıizdaki en yakıin boşs pozisyona yerleşstirilir. Komisyonlarıinıiz kim tarafıindan kaydedildiğgine bakıilmaksıizıin bir alt pozisyonunuzda bulunan kişsilerin satıin alıimlarıina göre belirlenir.

Bir alt pozisyonunuzda sağg tarafta 1.000 kişsi, sol tarafta 5.000 kişsi olabilir. Bu kişsiler siz, sizin sponsorluk ettiğginiz kişsiler veya sizin üst pozisyonunuzda bulunan veya onlarıin sponsorluk ettiğgi kişsiler tarafıindan kaydedilmişs olabilir. Bu yöntem hem kendi çalıişsmalarıinıiz hem de üstlerinizin çalıişsmalarıina göre artıik kâr elde etmenin çok etkili bir yoludur.

Gerekli kriterleri karşsıilayan üyeler, "İIşs Hacmi" (BV) puanlarıi bir "ayakta" 330, diğger "ayakta" 660'a her ulaşstıiğgıinda kâr eder. İIşste bu kadar basit.
 

Lifewave Ödeme Plani

Döngüyü tamamlayabilmeniz için komisyonun ödendiğgi haftanıin Pazar günü son bulan 5 haftalıik dönem içerisinde en az 55 "ŞSahsi Hacim" (PV) puanıinıizıin olmasıi gerekir.

Kriterleri karşsıilayan üyelerin kâr edebilmesi için iki basit ölçütü karşsıilamasıi gerekir:
Bu ölçütler şsöyledir:

Alt pozisyonunuzda bulunanlar, aktif olma ölçütünü karşsıilamalıi ve

Döngüyü tamamlamanıiz için toplam 990 BV puanıinıiz olmalıidıir.
(Kâr ayağgıinda 330, güç ayağgıinda 660. Güç ayağgıi, en büyük hacme sahip ayaktıir. Güç ayağgıinıiz haftalıik olarak değgişsebilir.)

İIşste bu kadar! Bu kriterleri her karşsıiladıiğgıinıizda 50,00 $ kazanacaksıinıiz!

Alt Pozisyonunuzdakilerin Aktif Durum ölçütü

Bu ölçüte göre, prim ve/veya komisyon almanıiza katkıi sağglayan ve alt pozisyonda bulunan her Distribütörün de Aktif durumda olmasıi gerekir.

Örneğgin Gümüşs Distribütör olduğgunuza farz edelim. 1. Kademe Eşs Prim kriterlerini karşsıilamak için (diğger kriterlere ek olarak) hem Solunuzda hem de Sağgıinıizda en az 2'şser Gümüşs veya Altıin Distribütöre sponsorluk yapmanıiz gerekir.

Bu kriter, 1. Kademe Eşs Prim kriterlerini karşsıilamanıiza katkıi sağglayan bu 4 Distribütörden her birinin Aktif Durumda olmasıinıi (yani her ay en az 55 PV'lik ürün satıin almasıinıi) gerektirir.

Sıifıirlanma Kuralıi

5 haftalıik ödeme dönemi içerisinde en az 55 PV satıin almanıiz gerekir. Üst üste 5 ödeme dönemi boyunca siparişs vermezseniz Pasif duruma geçersiniz ve İIşs Hacminiz sıifıirlanıir. Sol ve sağg ayaklarıinıizdaki BV ve toplam hacminiz de sıifıirlanıir.

*Haftalıik komisyon limitlerimiz şsöyledir:

 • Bronz için maksimum BV Döngüsü ödemesi haftalıik 5.000,00 $
 • Gümüşs için maksimum BV Döngüsü ödemesi haftalıik 15.000,00 $
 • Altıin için maksimum BV Döngüsü ödemesi haftalıik 25.000,00 $
 • Ödeme Tavanıi
 • LifeWave ödeme planıinıin, komisyonun ödendiğgi haftanıin toplam BV puanıinıin %60'ıi gibi çok kârlıi bir ödeme tavanıi vardıir. Bu Tavan ikili komisyonlarıi ve eşs primleri etkiler ancak İIlk Ürün Primi miktarıinıi etkilemez.

  4. Komisyona Eşs Primler

  Bu yöntem artıik kâr elde etmenin ikinci bir yoludur. Kurduğgunuz örgüte dayalıi olarak uygulanıir. Bizzat kaydettiğginiz kişsilerin, onlarıin bizzat kaydettiğgi kişsilerin ve onlarıin da bizzat kaydettiğgi kişsilerin kazandıiğgıi İIkili Komisyonlara göre prim alabilirsiniz.

   

  Sponsorluk Kademesi

  Prim

  1. Kademe
  Kaydettiğginiz Distribütörler

  25 %

  2. Kademe
  Sizin kaydettiğginiz 1. nesil tarafıindan Kaydedilen Distribütörler

  20 %

  3. Kademe
  1. neslin kaydettiğgi 2. nesil tarafıindan Kaydedilen Distribütörler

  20 %

  Bu tutarlar ABD dıişsıindaki yerlerde bir miktar farklıilıik gösterebilir

  Ödeme planıinıin size
  komisyon ve prim kazandıirmak için ne kadar basit bir şsekilde tasarlandıiğgıinıi görüyorsunuz...

  Lifewave Ödeme Plani

  İIkili Komisyonlardan, İIlk Ürün Primlerinden
  ve Eşs Primlerin 3 Kademesinden kâr elde ediyorsunuz.

  Komisyon Kriterleri

   

  Kazanmak İIçin

  Minimum Kriter

  Hıizlıi Başslangıiç Primi
  (İIlk Ürün Primi)


  Bronz Kademe veya üzeri Üyesi olun ve komisyonun ödendiğgi haftanıin Pazar günü son bulan 5 haftalıik dönem içerisinde en az 55 PV'lik satıin alıim gerçekleşstirin.
   

  Diğger Komisyon ve Primler


  Hem sol ayakta hem de sağg ayakta 1'er Üye kaydedin (bu üyeler aktif durumda olmalıidıir) ve komisyonun ödendiğgi haftanıin Pazar günü son bulan 5 haftalıik dönem içerisinde en az 55 PV'lik ürün satıin alıin.
   

  1. Kademe Eşs Prim


  Gümüşs Kademe veya üzeri Üyesi olun ve komisyonun ödendiğgi haftanıin Pazar günü son bulan 5 haftalıik dönem içerisinde en az 110 PV'lik ürün satıin alıin.

  Gümüşs Kademe Üyesi iseniz her iki ayakta da bizzat en az 2 adet Gümüşs Kademe veya üzeri üye kaydedin (bu üyelerin aktif durumda olmasıi gerekir).

  Altıin Kademe Üyesi iseniz her iki ayakta da bizzat en az 1 adet Gümüşs Kademe veya üzeri üye kaydedin (bu üyelerin aktif durumda olmasıi gerekir).

  Ayrıica komisyon ödemesinin yapıildıiğgıi hafta en az 2 döngü tamamlayıin.

  2. Kademe Eşs Prim


  Altıin Kademe veya üzeri Üyesi olun ve komisyonun ödendiğgi haftanıin Pazar günü son bulan 5 haftalıik dönem içerisinde en az 110 PV'lik ürün satıin alıin.

  Her iki ayakta da bizzat en az 2 adet Gümüşs Kademe veya üzeri Üye kaydedin (bu üyelerin aktif durumda olmasıi gerekir).

  Ayrıica komisyon ödemesinin yapıildıiğgıi hafta en az 6 döngü tamamlayıin.

  3. Kademe Eşs Prim


  Altıin Kademe veya üzeri Üyesi olun ve komisyonun ödendiğgi haftanıin Pazar günü son bulan 5 haftalıik dönem içerisinde en az 110 PV'lik ürün satıin alıin.

  Her iki ayakta da bizzat en az 3 adet Gümüşs Kademe veya üzeri Üye kaydedin (bu üyelerin aktif durumda olmasıi gerekir). Her ayaktaki üyelerden 1'i 2. Kademe Eşs Prim kriterlerini karşsıilamalıidıir.

  Ayrıica komisyon ödemesinin yapıildıiğgıi hafta en az 10 döngü tamamlayıin.

  Bu tutarlar ABD dıişsıinda yerlerde bir miktar farklıilıik gösterebilir
  *Plan gerektiğginde şsirket tarafıindan değgişstirilebilir.

  LifeWave distribütörü olmaya hazır mısınız?
  Hemen Başlamak için Buraya Tıklayın!

  LifeWave yamalarıi en az on sekiz yaşsıindaki sağglıiklıi yetişskinlerin kullanıimıina yöneliktir. Bu web sitesindeki yönergeler, sadece eğgitim ve bilgilendirme amacıinıi taşsıir. Bu bilgiler kesinlikle tıibbi tavsiye olarak tasarlanmamıişstıir. Yeni bir diyet, egzersiz ya da beslenme programıina başslamadan önce veya sağglıiğgıinıiza ilişskin sorularıinıiz ya da endişseleriniz varsa lütfen bir tıip ya da sağglıik uzmanıina danıişsıin. Bu web sitesinde alıintıi yapıilan kişsiler tipik olmayabilecek sonuçlar almıişslardıir ve bu nedenle bu kişsilerin sonuçlarıi sizin sonuçlarıinıizla aynıi olmayacaktıir. LifeWave, bu web sitesindeki bilgilerin kullanıimıina ilişskin hiçbir sorumluluk kabul etmez. LifeWave yamalarıi insan veya hayvanlarda kür, tedavi ya da hastalıiğgıi önlemek için kullanıilmak üzere tasarlanmamıişstıir.

  [Lifewave] [Ürünler] [Firsat] [Contact] [Impressum]